> Zdjęcia Leśniczówka <

Nadleśnictwo Herby - Leśniczówka Blachownia
Dane ogólne
Nadleśnictwo Herby zarządza lasami Skarbu Państwa położonymi w Małopolskiej Krainie Przyrodniczo-Leśnej, dzielnicy Wyżyny Woźnicko-Wielńskiej na powierzchni17652,07 ha. Grunty Nadleśnictwa leżą w całości na terenie gmin: Blachownia, Ciasna, Herby, Konopiska, Kochanowice, Koszęcin, Panki, Poczesna, Przystajń, Wręczyca Wielka.
Siedziba Nadleśnictwa mieści się w Herbach na ul. Lublinieckiej 6.
Organizacyjnie Nadleśnictwo Herby podzielone jest na 14 leśnictw.
Lesistość wynosi ok. 27%, a przeciętna powierzchnia leśna na jednego mieszkańca na tym terenie wynosi 0,27 ha.
Całość powierzchni leśnej Nadleśnictwa na charakter ochronny - znajduje się w strefie średnich uszkodzeń przemysłowych.
Głównym zadaniem realizowanym przez leśników Nadleśnictwa są prace hodowlane i ochronne w celu zachowanie nie tylko funkcji gospodarczych, ale przede wszystkim pozaprodukcyjnych i społecznych oraz kontynuacja i intensyfikacja prowadzonej przebudowy drzewostanów.
Mapa Nadleśnictwa Herby
Ochrona przyrody
Prawie cały obszar lasów Nadleśnictwa należy do Parku Krajobrazowego "Lasy nad górna Liswartą".
Na terenie Nadleśnictwa Herby znajdują się dwa rezerwaty przyrody: "Cisy w Łebkach" i "Cisy na Liswartą", w których głównym przedmiotem ochrony jest cis pospolity.
Kolejną forma ochrony są użytki ekologiczne: "Jezioro" na terenie gminy Wręczyca i "Jeziorko" na terenie gminy Konopiska.
Na terenie Nadleśnictwa utworzono także zespół przyrodniczo-krajobrazowy "Rozlewisko Górnej Stradomki", obejmujący lasy wokół stawu w Blachowni.
Nadleśnictwo posiada 25 uznanych za pomniki przyrody, głównie dęby szypułkowe, z których największy ma ponad 6 metrów obwodu.
Gospodarka Łowiecka
Nadleśnictwo Herby podzielone jest na 13 obwodów łowieckich dzierżawionych przez 10 Kół Łowieckich.
Myśliwi polują na ssaki: jelenie, dziki, sarny, lisy, jenoty, zające, oraz ptaki: kuropatwy i bażanty. Polując regulują stan ilościowy, strukturę wiekową i oraz strukturę płci populacji zwierzyny leśnej.
Myśliwi zajmują się także dokarmianiem zwierzyny leśnej budując paśniki i zakładając poletka żerowe oraz wystawiając lizawki.
Ścieżka  Dydaktyczno - Przyrodnicza
Ścieżka Dydaktyczna to kilkanaście punktów rozmieszczonych w lesie w pobliżu leśniczówki. W każdym punkcie znajduje się opis przyrody występującej na tym terenie.
Aby zobaczyć cała trasę i poszczególny punkty kliknij > tutaj <


Leśniczówka Blachownia Błaszczyki